หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์และภารกิจของที่ปรึกษา พื้นที่ศึกษาโครงการ ขอบข่ายของงานและหน้าที่ของที่ปรึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ


ขอบข่ายของงานและหน้าที่ของที่ปรึกษา

การดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง – ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีขอบเขตการศึกษาดังนี้

1) การศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม : รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม

2) การศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง : สำรวจข้อมูลด้านจราจรคาดการณ์ปริมาณจราจรและวิเคราะห์สภาพการจราจรและการขนส่งในอนาคต

3) การศึกษาแนวทางเลือก : ที่ปรึกษาจะกำหนดแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดให้ครอบคลุมปัจจัยด้านต่างๆ

4) การศึกษาออกแบบเบื้องต้นด้านวิศวกรรม

- งานสำรวจแนวเส้นทาง สำรวจสภาพภูมิประเทศ อุปสรรคสิ่งกีดขวางและจุดควบคุมอื่นๆ

- งานปฐพีกลศาสตร์ รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิสภาพชั้นดินและเจาะสำรวจดิน

- งานออกแบบเบื้องต้น วิเคราะห์หาเทคนิคและเสนอแนะวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม

- งานดำเนินการด้านสาธารณูปโภค กำหนดสิ่งสาธารณูปโภคในแบบก่อสร้าง

- งานประเมินมูลค่าโครงการ ประเมินมูลราคาการลงทุนของโครงการ

5) การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการพัฒนาโครงการ และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

6) การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาประกอบการศึกษาในขั้นตอนต่างๆ

7) การวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจ ประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

8) การจัดทำแผนดำเนินโครงการและแผนการลงทุน ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำแผนการใช้ จ่ายเงินลงทุนของโครงการให้สอดคล้องกับแผนดำเนินโครงการ


ระยะเวลาดำเนินการ

ที่ปรึกษาจะปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาภายในระยะเวลา 270 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่กรมระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน (Notice to Proceed) จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564