หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์และภารกิจของที่ปรึกษา พื้นที่ศึกษาโครงการ ขอบข่ายของงานและหน้าที่ของที่ปรึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ


พื้นที่ศึกษา (ที่ตั้งโครงการ)

พื้นที่ศึกษาของโครงการ มีจุดเริ่มต้นบริเวณหมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปบรรจบจุดสิ้นสุดที่บริเวณบ้านคลองหมาก ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล 1 อำเภอ ของจังหวัดกระบี่ ได้แก่ ตำบลเกาะกลาง และตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา