หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์และภารกิจของที่ปรึกษา พื้นที่ศึกษาโครงการ ขอบข่ายของงานและหน้าที่ของที่ปรึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ


วัตถุประสงค์

1) ศึกษาและคัดเลือกแนวสายทาง และ/หรือรูปแบบที่เหมาะสม และศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง – ตำบลเกาะ ลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

2) ศึกษาสภาพปัจจุบันของพื้นที่ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำหนดมาตรการให้มีความเหมาะสม และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ภารกิจของที่ปรึกษา

การปฏิบัติงานสำหรับโครงการนี้ ที่ปรึกษาจะเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง จะใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญความระมัดระวังและความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจะปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป

ที่ปรึกษาจะดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง-ตำบลเกาะ ลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ รวมทั้ง จัดการประชาสัมพันธ์โครงการ การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและงานอื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมตามขอบข่ายของงาน

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาสามารถแนะนำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับโครงการนี้ได้ โดยต้องให้เหตุผลสนับสนุนข้อแนะนำเหล่านั้นและต้องได้รับความเห็นชอบจากกรม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ