หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์และภารกิจของที่ปรึกษา พื้นที่ศึกษาโครงการ ขอบข่ายของงานและหน้าที่ของที่ปรึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการโครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง – ตำบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

เกาะลันตาอยู่ในทะเลอันดามันในเขตจังหวัดกระบี่ ระหว่างทะเลกระบี่กับทะเลตรัง ห่างจากกระบี่ไปทางทิศใต้ ประมาณ 80 กิโลเมตร ประกอบด้วย เกาะลันตาใหญ่และเกาะลันตาน้อย นอกจากนี้ยังมีเกาะเล็กๆ อีกมากมายหลายเกาะ ศูนย์กลางความเจริญและศูนย์กลางธุรกิจ ท่องเที่ยวอยู่ที่เกาะลันตาใหญ่ ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของหมู่เกาะลันตา เป็นเกาะใหญ่ที่เป็นที่ตั้งของที่ทำการอำเภอเกาะลันตา ปลายสุดด้านทิศใต้ของเกาะลันตาเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะลันตาและประภาคารสัญลักษณ์ของเกาะลันตา ด้วยความสวยงามและความเงียบสงบของเกาะลันตา ทำให้นักท่องเที่ยวติดใจ จึงทำให้ชื่อเสียงของเกาะลันตาเป็นที่รู้จักในหมู่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเวลาอันรวดเร็ว

ปัจจุบันการเดินทางไปเกาะลันตาจะต้องผ่านทางหลวงหมายเลข 4206 สู่บ้านหัวหิน ซึ่งเป็นจุดลงแพขนานยนต์ไปยังเกาะลันตาน้อย ลงแพขนานยนต์ 1 ครั้ง คือ บ้านหัวหิน-เกาะลันตาน้อย โดยมีสะพานสิริลันตาเชื่อมเกาะะลันตาน้อย-เกาะลันตาใหญ่ จึงจะถึงตัวเมือง ย่านชุมชนและการค้า และตรงต่อไปยังหาดต่างๆ จนไปสุดถนนที่ท้ายเกาะบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ซึ่งการใช้แพขนานยนต์ในปัจจุบันนั้น แม้จะเป็นระยะทางสั้นเพียง 1.53 กิโลเมตร แต่เนื่องจากแพขนานยนต์บรรทุกรถได้น้อย ปัญหาที่ประสบอยู่ในขณะนี้ คือ ปัญหาเรื่องของความล่าช้า ซึ่งผู้โดยสารจะต้องมารอแพขนานยนต์เป็นเวลานานๆ 1-2 ชั่วโมง หรือบางครั้งก็นานกว่านั้น ทำให้การจราจรติดขัดขบวนรถติดยาวเหยียด จากปัญหาดังกล่าวจึงสรุปข้อเท็จจริงได้ว่า สาเหตุมาจากในขณะนี้เป็นช่วง High Season (เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน) มีนักท่องเที่ยวเดินทางเป็นจำนวนมาก และมีปัญหาเรื่องของระดับน้ำทะเลที่ขึ้น-ลงโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นอุปสรรคของแพขนานยนต์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

สำหรับการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างบ้านหัวหินกับเกาะลันตาน้อย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จากประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 ดังแสดงไว้ในรูปที่ 1 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 45 ได้ประกาศให้พื้นที่ที่ได้มีการกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์และเขตควบคุมอาคารของจังหวัดกระบี่ เป็น “พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม” ได้แก่

- บริเวณที่ 1 เขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน

- บริเวณที่ 2 เขตสงวนและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล และพื้นที่ป่า ที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ให้เป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์และป่าไม้ถาวร

- บริเวณที่ 3 เขตน่านน้ำเพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล ประมงและชายฝั่ง

- บริเวณที่ 4 เขตการจัดการชายฝั่งทะเลและเกาะ

กรมทางหลวงชนบท เล็งเห็นความจำเป็นของการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกเชื่อมระหว่างบ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง กับเกาะลันตาน้อย ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้บริการงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์การลงทุน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ตำบล เกาะกลาง-ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ดังแสดงในรูปที่ 2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางบก และสนับสนุนการแข่งขันภาคการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย


รูปที่ 1 แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559รูปที่ 2 ที่ตั้งโครงการ