หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์และภารกิจของที่ปรึกษา พื้นที่ศึกษาโครงการ ขอบข่ายของงานและหน้าที่ของที่ปรึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ


เตรียมความพร้อมชุมชน

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการเข้าพบผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนและโรงพยาบาลบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563 เพื่อแจ้งข้อมูล รายละเอียดโครงการเบื้องต้น และแผนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการรับทราบข้อมูลข่าวสาร แสวงหาผู้นำชุมชนที่ไม่เป็นทางการ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ชี้นำ เตรียมความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ และกลุ่มเป้าหมายในการประชุม และรับทราบความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อการพัฒนาโครงการเบื้องต้น โดยดำเนินการเข้าพบหน่วยงาน ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลเกาะกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลเกาะลันตาน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลเกาะลันตาใหญ่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลศาลาด่าน เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน โรงเรียนบ้านพระแอะ โรงพยาบาลเกาะลันตา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล และโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมา จากพระราชดำริ


ภาพบรรยากาศเตรียมความพร้อมชุมชน